Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Juan

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Lucas Juan Mga Buhat

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Busa, unya gipakuha ni Pilato si Jesus ug gipahampak siya.

2 Ug ang mga sundalo nagsalapid ug usa ka purongpurong nga tunokon, ug ilang gibutang kini sa iyang ulo, ug ilang gisul-oban siya ug usa ka bisti nga mapula.

3 Ug sila miduol kaniya ug miingon: Maghimaya, hari sa mga Judio! Ug ilang gisagpa siya sa ilang mga kamot.

4 Ug si Pilato migula pag-usab ug miingon kanila: Ania karon, gidala ko siya dinhi kaninyo, aron kamo mahibalo nga wala akoy hingkaplagan nga sala kaniya.

5 Unya migula si Jesus nga sinul-oban sa purongpurong nga tunokon, ug sa bisti nga mapula. Ug si Pilato miingon kanila: Tan-awa ang tawo!

6 Busa sa nakita siya sa mga pangulong sacerdote ug sa mga sulogoon, sila misinggit nga nagaingon: Ilansang siya sa cruz, ilansang siya sa cruz! Si Pilato miingon kanila: Kuhaa ninyo siya, ug ilansang ninyo sa cruz, kay ako walay nakita kaniya nga kasal-anan.

7 Ang mga Judio mitubag kaniya: Kami adunay balaod, ug pinasikad sa among Kasugoan kinahanglan siya mamatay, tungod kay nagpakaanak siya sa Dios.

8 Busa sa pagkadungog ni Pilato niining sultiha, milabi siya sa pagkahadlok.

9 Ug misuod siya pag-usab sa Pretorio, ug miingon kang Jesus: Diin ka gikan? Apan si Jesus wala motubag kaniya.

10 Busa si Pilato miingon kaniya: Dili ka mosulti kanako? Wala ka mahibalo nga ako may gahum sa pagbuhi kanimo, ug may gahum sa paglansang kanimo?

11 Si Jesus mitubag kaniya: Ikaw wala untay gahum batok kanako, gawas kong kini gihatag kanimo gikan sa itaas: tungod niini, kadtong nagtugyan kanako dinhi kanimo mao ang may labing daku nga sala.

12 Tungod niini si Pilato nagtinguha sa pagbuhi kaniya; apan ang mga Judio nanagsinggit nga nagaingon: Kong imong pagabuhian kining tawohana, ikaw dili higala ni Cesar; ang tanan nga nagapakahari nagabatok kang Cesar.

13 Sa pagkadungog ni Pilato niining mga pulonga, gipagula niya si Jesus, ug milingkod siya sa lingkoranan sa hukmanan sa usa ka dapit nga ginganlan Ang Litostroto, apan sa pulong Hebreohanon, Gabbata.

14 Karon, mao kadto ang Pangandam sa pasko, sa may ikaunom ang takna. Ug siya miingon sa mga Judio Tan-awa ang inyong Hari!

15 Apan sila nanagsinggit: Ipahilayo siya, ipahilayo siya, ilansang siya sa cruz! Si Pilato miingon kanila: Ilansang ko ba sa cruz ang inyong Hari? Ang mga pangulong sacerdote mitubag: Kami walay hari, gawas kang Cesar.

Juan 19:15 - Jesus Before Pilate
Jesus Before Pilate
16 Unya iyang gitugyan siya kanila aron ilansang sa cruz. Ug ilang gikuha si Jesus, ug gidala siya gikan didto.

17 Busa ilang gikuha si Jesus: ug migula siya nga nagadala sa cruz nga alang kaniya, ngadto sa dapit nga ginganlan, Ang dapit sa bagolbagol, nga sa Hebreohanon ginganlan Golgota;

18 Diin ilang gilansang siya sa cruz, ug diin uban kaniya may duha pa, usa sa tagsatagsa ka kiliran, ug si Jesus sa taliwala.

19 Ug si Pilato misulat, usab ug usa ka ulohang sulat, ug iyang gibutang sa cruz. Ug didto nahasulat: SI JESUS NGA NAZARETNON, ANG HARI SA MGA JUDIO.

20 Ug daghan sa mga Judio ang nakabasa niining ulohang sulat, kay ang dapit diin si Jesus gilansang sa cruz haduol sa ciudad; ug kadto nahasulat sa pinulongan nga Hebreohanon, ug sa Latin, ug sa Greciahanon.

21 Busa ang mga pangulong sacerdote sa mga Judio nanag-ingon kang Pilato: Dili mo isulat: Ang Hari sa mga Judio, kondili nga siya nag-ingon: Ako ang Hari sa mga Judio.

22 Si Pilato mitubag: Ang akong nahasulat, nahasulat ko.

23 Busa ang mga sundalo, sa tapus nila ilansang si Jesus sa cruz, nanagkuha sa iyang mga bisti ug naghimo ug upat ka bahin, usa ka bahin, sa tagsa ka sundalo; ug ingon man usab ang sinina; ang sinina walay tinahian, hinabol gikan sa ibabaw ngadto sa ubos.

24 Sila nanag-ingon sa usa ug usa: Dili ta paggision kini, kondili magarifa kita kong kinsa ang makatag-iya, aron matuman ang Kasulatan nga nag-ingon: Ilang gibahinbahin ang akong mga bisti alang kanila, ug sa akong mga panapton nanagrifa sila.

25 Busa mao kining mga butanga ang gibuhat sa mga sundalo. Apan nanagtindog sa luyo sa cruz ni Jesus ang iyang inahan, ug ang igsoong babaye sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleofas, ug si Maria Magdalena.

26 Busa sa nakita ni Jesus ang iyang inahan ug ang tinon-an nga iyang gihigugma nga nagatindog sa duol, miingon siya sa iyang inahan: Babaye, tan-awa ang imong anak.

27 Unya miingon siya sa tinon-an: Tan-awa ang imong inahan. Ug sukad niadtong taknaa gidawat siya sa tinon-an ngadto sa iyang kaugalingong balay.

28 Sa tapus niini, sa hingbaloan ni Jesus nga ang tanan hingpit na, aron matuman ang Kasulatan, miingon: Giuhaw ako.

29 May nahimutang didto nga usa ka sudlanan nga napuno sa suka, busa ilang gibutang ang usa ka esponja nga natumog sa suka sa usa ka hisopo, ug gitunol nila sa iyang baba.

30 Busa sa nadawat ni Jesus ang suka; miingon siya: Hingpit na; ug giduko niya ang iyang ulo, ug gitugyan ang iyang espiritu.

Juan 19:30 - The Crucifixion
The Crucifixion
31 Busa ang mga Judio, tungod kay kadto adlaw sa pangandam, nga ang mga lawas dili magapabilin sa cruz sa adlaw nga igpapahulay (kay kadtong adlawa nga igpapahulay dakung adlaw) nagahangyo kang Pilato nga dugmokon ang ilang mga paa, ug nga hugoson nila.

32 Busa ang mga sundalo nangabut, ug ilang gidugmok ang mga paa sa nahauna, ug sa usa nga gilansang sa cruz uban kaniya.

33 Apan sa pag-abut nila kang Jesus ug sa hingkit-an nila nga patay na, wala nila pagdugmoka ang iyang mga paa.

34 Apan usa sa mga sundalo midughang sa iyang kilid sa usa ka bangkaw, ug gilayon miagay ang dugo ug tubig.

35 Ug ang nakakita niini mihatag ug pagpamatuod, ug tinuod ang iyang pagpamatuod, ug siya nasayud nga matuod ang iyang ginapamulong, aron kamo usab managtoo.

36 Kay kining mga butanga nagpanghitabo aron matuman ang Kasulatan: Walay bukog niya nga madugmok.

37 Ug usab ang laing bahin sa Kasulatan nag-ingon: Pagatan-awon nila ang ilang gidughang.

38 Ug sa human niining mga butanga, si Jose nga taga-Arimatea, nga tinon-an ni Jesus, apan sa tago tungod sa kahadlok sa mga Judio, nagpakilooy kang Pilato nga iya untang kuhaon ang lawas ni Jesus, ug gitugotan siya ni pilato. Busa miadto siya ug gikuha niya ang lawas ni Jesus.

39 Ug didto miabut usab si Nicodemo, siya nga sa unang pagpakigkita kang Jesus, miadto kaniya sa gabii, nga nagadala ug duol sa usa ka gatus ka libra nga sinakot nga mirra ug aloe.

40 Busa ilang gikuha ang lawas ni Jesus, ug giputos kini nila sa panapton nga lino uban ang mga pahumot, sumala sa batasan sa mga Judio mahitungod sa paglubong.

Juan 19:40 - Jesus Buried
Jesus Buried
41 Karon, didto sa dapit diin siya ilansang sa cruz, may usa ka tanaman; ug sa tanaman may usa ka bag-ong lubnganan nga wala pay bisan kinsa nga gibutang.

42 Busa didto tungod sa Pangandam sa mga Judio (kay haduol man ang lubnganan) ilang gipahaluna si Jesus.

<< ← Prev Top Next → >>